મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં-ચિત્રપટઃ વરઘેલી (૧૯૪૯)

 

 મારા ભાભી તમે રહેજો
 
	ઓ  ભાભી તમે
	મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

	ઓ  ભાભી તમે
	મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

	વહુવારુ થઈ આવ્યા તમે સાસરના દ્વારમાં
	વહુવારુ થઈ આવ્યા તમે સાસરના દ્વારમાં

	ઓ  ભાભી તમે
	મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

	ઓ  ભાભી તમે
	મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

	પ્રેમ કેરા પંથમાં કહ્યાગરો  કંથ મળ્યો
	પ્રેમ કેરા પંથમાં કહ્યાગરો  કંથ મળ્યો

	સમજુ થઈ
	હવે  સમજુ  થઈ  રહેજો  સંસારમાં
	હવે  સમજુ  થઈ  રહેજો  સંસારમાં

	ઓ  ભાભી તમે
	મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

	ઓ  ભાભી તમે
	મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

	પ્રેમ  કેરી  મર્યાદા  જીરવીને  જાણજો
	પ્રેમ  કેરી  મર્યાદા  જીરવીને  જાણજો
	ઊઘાડું  માથું  રાખી  ઘૂંઘટડો તાણજો
	ઊઘાડું  માથું  રાખી  ઘૂંઘટડો તાણજો

	બહુ ઘેલાં ન થાશો ભરથારમાં
	બહુ ઘેલાં ન થાશો ભરથારમાં

	ઓ  ભાભી તમે
	મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

	ઓ  ભાભી તમે
	મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

	વરઘેલાં  થોડાં
	વરઘેલાં  થોડાં થોડાં  ઘરઘેલાં  ઝાઝા
	રાખીને  રહેજો ભાભી સાસરની  માજા
	રાખીને  રહેજો ભાભી સાસરની  માજા

	બહુ શોભે ન ગળપણ કંસારમાં
	બહુ શોભે ન ગળપણ કંસારમાં

	ઓ  ભાભી તમે
	મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

	ઓ  ભાભી તમે
	મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

	સ્વર: રાજકુમારી
	ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
	ચિત્રપટઃ વરઘેલી (૧૯૪૯).
સૌજન્ય :માવજીભાઈ.com..

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ http://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s