સંપૂર્ણ જગતમાં ઈશ્વર એકજ

સંપૂર્ણ જગતમાં ઈશ્વર એકજ

માનવ માત્ર અધૂરા

સદગુણ જુએ છે શાણાને

અવગુણ અપાત્ર અધૂરા.

કોઈને રચનારે રૂપ દીધા,

કોઈને દીધા છે જ્ઞાન

કોઈ ધન ઘેલા કોઈ રસઘેલા

કોઈને દીધા અભિમાન.

સઘળું નવ સાથ દીધું કોઈને,

એ ભૂલે પાત્ર  અધૂરા.

સ્વ.પ્રભુલાલ દ્વિવેદી

(વડીલો ના વાંકે–ઈ.સ.૧૯૩૮)

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ http://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s